h

SP Bergen op Zoom geeft advies

26 april 2004

SP Bergen op Zoom geeft advies

Woensdag 14 april was staatssecretaris Mark Rutte in Steenbergen in debat met Ewout Irrgang, fractiemedewerker van de SP in de Tweede Kamer

Tijdens dit debat heeft de SP Bergen op Zoom staatssecretaris Rutte van de VVD geconfronteerd met de gevolgen van de invoering van de Wet werk en bijstand in de gemeentelijke praktijk. De heer Rutte eindigde de discussie met de woorden: "Stuur maar een mail, dan kijk ik er wel eens naar." De SP Bergen op Zoom heeft deze uitnodiging aanvaard, en een e-mail gestuurd aan de staatssecretaris. In die e-mail heeft Wim Zaal eerst geschetst wat nu al de gevolgen voor de gemeenten zijn van het korten op de rijksbijdragen.

Een onlangs aangekondigde nieuwe verlaging van de bijstandsgelden zal de financiële positie van de gemeenten nog verder verslechteren. Dit zal ongetwijfeld weer leiden tot nog verdere bezuinigingen door de gemeenten. Wim Zaal: "De verlaging van de rijksbijdrage zal leiden tot nog meer gemeentelijke bezuinigingen, zeer waarschijnlijk weer op het minimabeleid. Het gevolg daarvan zal een verdere tweedeling tussen werkenden en werkelozen zijn. Maar ook leidt het tot een afkeer van de overheid, die maar weinig respect toont voor mensen zonder werk. In plaats van zo hard te bezuinigen op zwakke groepen, die al weinig te besteden hebben, zou Rutte werk moeten maken van werk.

Het creëren van nieuwe werkgelegenheid moet voorop staan, niet het verslechteren van de minimaregelingen!"In de e-mail heeft de SP daarom een dringende oproep gedaan aan Staatssecretaris Mark Rutte om te stoppen met bezuinigen op de bijstandsgelden die de gemeenten van het rijk ontvangen. Recent heeft het ministerie aangekondigd dat deze rijksbijdrage wederom met 8% zal worden verlaagd. Na de negatieve gevolgen die de invoering van de Wet werk en bijstand al heeft gehad voor de minima, lijkt dit de SP een uitermate slecht idee. Verleden jaar oktober heeft de SP Bergen op Zoom het college van B&W al gevraagd te protesteren tegen het rijksbeleid. Het college heeft toen niet aangetoond dit te willen doen. Gelet op de aangekondigde nieuwe rijkskortingen heeft de SP daarom besloten om zelf te protesteren, in het belang van de gemeente en alle inwoners. Maar de oproep aan het college om ook te protesteren blijft natuurlijk overeind.

U bent hier