h

Motie voor Vrijstellingsbedrag van minstens 1200 euro aangenomen in gemeente Bergen op Zoom

27 maart 2021

Motie voor Vrijstellingsbedrag van minstens 1200 euro aangenomen in gemeente Bergen op Zoom

Foto: onbekend / Pixabay

Eind vorig jaar heeft Theo de Jong al vragen gesteld tijdens een raadsvergadering over de "menselijke maat" binnen de bijstand in onze gemeente. Dit naar aanleiding van nieuwsberichten over beschuldigingen van fraude en sancties als gevolg van het ontvangen van financiële hulp of een gift door een uitkeringsgerechtigde. Dit heeft in onze stad geleid tot een motie waarbij meerdere partijen hun krachten hebben gebundeld en deze motie hebben ingediend. Deze motie is afgelopen donderdag aangenomen.

Theo de Jong, Raadslid van de SP Bergen op Zoom, heeft het initiatief genomen om deze motie te schrijven in samenwerking met de andere linkse partijen PvdA, GL en de BSD. Ook het CDA heeft bijgedragen en de meeste partijen dienden de motie mee in. (50+, Samen 0164, Lokaal Realisme, VVD en gesteund door Punt.) GBWP, LL en D66 stemden tegen.

De Motie heeft tot doel te voorkomen dat mensen, die een sociale uitkering ontvangen, gekort kunnen worden omdat ze een gift, zoals een tas met boodschappen, krijgen van familie of vrienden.

De Wethouder ontraadde de motie, want hij had onderzocht dat de ISD dit niet deed. Sterker nog, zo werd gesteld, we geven altijd al extra ruimte.
Verschillende fracties weten dat dit niet zo is, want ook in Bergen op Zoom werden mensen gekort, omdat ze iets aannamen, zo kreeg de wethouder te horen tijdens de vergadering.

Deze motie is een signaal naar de mensen in Bergen op Zoom dat we uit willen gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen.


Op 18 maart heeft Theo het volgende betoog gehouden tijdens de Algemene Commissievergadering:

Beste collega’s,

De fracties van GL, PvdA, BSD en de SP hebben de handen ineengeslagen en deze motie uitgewerkt. Het doel van deze motie is om te komen tot een meer menswaardige houding richting uitkeringsgerechtigden.
De Participatiewet vraagt gemeenten een repressieve houding aan te nemen ten opzichte van deze mensen. Daarnaast hebben de gemeenten ook de beleidsvrijheid om zelf maatregelen te nemen om dergelijke maatregelen te verzachten.

Deze motie heeft tot doel om mensen in een uitkeringssituatie meer rust te bieden en de controlemaatregelen op hun situatie te verminderen.  Terugvordering en beboeting leiden tot onnodige schulden die niet wenselijk zijn. Laten we uitgaan van Vertrouwen in plaats van Wantrouwen. Menswaardigheid dus. Het levert minder stress op voor de mensen en dat heeft ook een positief effect op kinderen. De Kinderombudsman geeft aan dat 1 op de 9 kinderen leven in armoede. Dit willen we toch niet?

Minder stress geeft ouders meer kansen om hun situatie te ontgroeien. Dit geldt natuurlijk ook voor hen die geen kinderen hebben. Ook hun gezondheid zal er baat bij hebben. Laten we hun met deze motie dit perspectief bieden.

Zoals bekend heeft Amsterdam al sinds 2019 besloten om uitkeringsgerechtigden een bedrag vrij te laten van €1200. Steeds meer  gemeenten volgen dit voorbeeld. Uitkeringsgerechtigden mogen dus dit bedrag per jaar ontvangen aan giften, zoals een tas met boodschappen of, omdat een kind een 2e hands fiets nodig heeft. Een familielid of goede vriend je helpt met iets wat aan vervanging toe is. Kortom, zaken waarop geen controle hoeft te worden uitgevoerd. We kunnen met elkaar genoeg voorbeelden aandragen. Gewoon leven net als mensen zonder uitkering, die niet gecontroleerd worden door een overheidsinstantie op dit soort zaken.

Ook in de 2e Kamer zingt bij steeds meer fracties dit bedrag rond om het te regelen en zij zien de noodzaak om de Participatiewet te veranderen. Een motie is reeds aangenomen. Dat wil niet zeggen dat we daarop hoeven te wachten want vaak gaat er in Den Haag geruime tijd overeen voordat het geregeld is.

We vragen het College samen met de gemeenten in Nederland en de VNG een te lobby starten om te komen tot een eenduidig beleid op vrijlating van giften te regelen.

Op verzoek van de Griffie is deze motie inhoudelijk getoetst door de juridische dienst en die zien geen belemmeringen.

Meer lezen hierover bij ZuidWest-Update?

https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/bergse-raad-wil-jaarlijkse-vrijstelling-van-1200-euro-voor-bijstandsgerechtigden/ 

 

Lees de ingediende motie hieronder:

Reactie toevoegen

U bent hier