h

Motie CO-Med unaniem aangenomen

18 december 2023

Motie CO-Med unaniem aangenomen

Foto: Wilfred Landa / Screenshot Livestream Gemeente Bergen op Zoom

Naar aanleiding van de overname van 2 huisartsenpraktijken door Co-Med is onze afdeling hierop in actie gekomen. Via ons meldpunt raakt inzichtelijk welke problematiek er speelt. Dit was reden genoeg voor Theo de Jong om afgelopen raadsvergadering hierover een motie in te dienen. Deze motie was vorige maand al door hem aangekondigd waardoor meerdere partijen deze motie mede indienden.

De motie:

MOTIE vreemd aan de orde van de dag
Overname huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom.

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, op 14 december 2023 in vergadering bijeen


Constaterende dat:

 • CoMed nu al de uitvoering van 2 praktijken in Bergen op Zoom heeft samengevoegd wat neerkomt op een bestand van ruim 4800 patiënten
 • Patiënten een slechtere bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit ervaren
 • Er tevens zorgen spelen bij patiënten omdat ze niet weten of hun huisarts betrokken blijft bij de nieuwe praktijkopzet en via de media moesten vernemen van de overname
 • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de overname van de 2 praktijken in onze gemeente heeft geblokkeerd en er niet van overtuigd is dat er na 1 januari 2024 voldoende huisartsenzorg beschikbaar is voor de patiënten van beide praktijken.
 • Een meldpunt is geopend waar mensen hun klacht kwijt kunnen en deze geanonimiseerd gedeeld zullen worden met College en Raad
 • Het College gesprekken voert met alle huisartsen praktijken en ook in de breedte met alle andere partners in het voorliggend veld
 • Er in onze gemeente ruim 900 mensen zijn die helemaal geen huisarts hebben
 • Er voor de HAP West Brabant de noodzaak ligt dat de huisartsen van de overgenomen praktijken, ook bijdragen aan de bemensing van de Huisartsen Post (HAP) vanwege de reeds toegenomen werkdruk

Overwegende dat:

 • toegang tot eerstelijns zorg een primaire basisbehoefte is
 • wij, als gemeente, mede een rol hebben om goede eerstelijns zorg te borgen
 • wij, als gemeente, goede en transparante afspraken maken met alle partners in het voorliggend veld
 • wij, als gemeente, kunnen bijdragen tot het faciliteren van goede eerstelijns zorg en startende huisartsen mogelijk kunnen bijstaan in onze gemeente praktijk te voeren

Verzoekt het College:

 • Te onderzoeken wat de beste methode is hoe startende huisartsen te faciliteren
 • In gesprek te gaan met andere gemeenten met best practices zoals b.v. de gemeente Tholen, hoe zij een locatie voor huisartsen faciliteren en wat hiervan de opbrengsten kunnen zijn
 • Knelpunten m.b.t de eerstelijns zorg, in brede zin, in kaart te brengen en onderwerp van gesprek te houden met huisartsen, HAP en partners in het voorliggend veld
 • Deze knelpunten te delen met de gemeenteraad en de gemeenteraad actief mee te nemen in de mogelijke oplossingen

En gaat over tot de orde van de vergadering.

Ter info: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4374739/co-med-mag-
huisartsenpraktijken-niet-overnemen-van-de-zorgautoriteit

Theo de Jong - SP Bergen op Zoom

 

Voor deze motie werd ingediend heeft onze fractie al aan tafel gezeten met wethouder van Aken om onze zorgen hierover met hem te delen. De wethouder had bij dit gesprek ook de betrokken beleidsmedewerker uitgenodigd en het werd een fijn en verhelderend gesprek wat tijdens de raadsvergadering door de wethouder ook werd benoemd. Door dit gesprek en door de fracties die deze motie mede hebben gesteund, hebben wij de motie nog beter aan kunnen scherpen voor het indienen ervan. Wij willen de wethouder en de fracties Samen 0164, Alliantie CDA/V-BoZ! en 50plus/Groep Akkaya danken voor hun inzet en steun.

Het werd een levendig gesprek tijdens de raadsvergadering, waarbij zelfs een schorsing van 5 minuten nodig was, zodat de VVD nog kort overleg kon hebben met elkaar voor er tot stemming overgegaan kon worden. De motie is uiteindelijk unaniem aangenomen.

Bekijk hier het agendapunt 6a van de raadsvergadering

Meer lezen hierover?

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/hoe-nu-verder-met-huisartsenpraktijk-van-co-med-in-bergen-op-zoom-niemand-die-het-weet~a268447c/

Reactie toevoegen

U bent hier