h

Oproep aan de gemeente: Niet bezuinigen op de bijstand!

29 oktober 2003

Oproep aan de gemeente: Niet bezuinigen op de bijstand!

Geacht college en geachte raadsleden,

Tot grote ontsteltenis en zorg van de Socialistische Partij (SP) is de Wet werk en bijstand, of de "Wet water en brood", zoals wij hem noemen, door het parlement aangenomen. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2004 de gehele verantwoordelijkheid gaat dragen voor het beleid ten aanzien van de bijstandsgerechtigden en de overige minima in Bergen op Zoom.

De tot nu toe summiere informatieverstrekking over deze wet aan de betrokkenen, heeft de SP Bergen op Zoom ertoe aangezet hiermee een begin te maken. Een en ander zal gebeuren door het openbaar verspreiden van op de minima gericht informatiemateriaal. Een voorbeeldfolder treft u aan bij deze brief.

Financiële uitholling van de Bergse minima is voor de SP onaanvaardbaar!

Ons inziens wordt door deze regering een oneigenlijk beeld gepresenteerd van ‘gegoede’ minima, die hun ‘vermeende’luxe bestaan niet wensen in te ruilen voor werk..Derhalve worden de gemeenten gestimuleerd de bijstand te versoberen. De financiële prikkel die hier vanuit gaat moet de arbeidsbereidheid vergroten op straffe van verdere verarming.

Indien deze versobering stringent genoeg wordt doorgevoerd kan de gemeente, ten koste van de minst draagkrachtige, bezuinigde bijstandsgelden als een soort prestatiebeloning aan de algemene middelen toevoegen. Het behoeft weinig betoog dat wij als SP hier ernstig verontrust over zijn. De uit de nieuwe wet volgende maatregelen zullen toch al een wissel trekken op de weinig benijdenswaardige financiële positie van de minst draagkrachtige bevolkingsgroep in onze stad.

Het is ons bekend dat het Rijk, om de gemeenten verder te prikkelen, in 2004 alvast een aanzienlijke efficiencykorting heeft toegepast op het landelijke bijstandsbudget inclusief het gemeentefonds. De SP is van mening dat de resterende budgetten ontoereikend zullen zijn om een fatsoenlijk minimabeleid te waarborgen. Wij verzoeken u daarom als gemeente Bergen op Zoom een scherp protest aan te tekenen bij de betreffende ministeries tegen deze ingrijpende bezuiniging op de rijksbijdragen.

Parallel daaraan hopen wij dat u de grenzen van deze nieuwe wet zult verkennen, om ze, waar nodig, te verleggen. Zodat de aan u opgedragen verantwoordelijkheid voor het minimabeleid ruimhartig en sociaal verwezenlijkt kan worden.

Wij roepen u op om bij het maken van keuzes in de nieuw op te stellen verordeningen niet alleen te letten op de financiële gevolgen voor de gemeente, maar ook rekening te houden met de sociale en maatschappelijke gevolgen voor de betrokkenen. Wij begrijpen dat het Rijk door de toegepaste kortingen op de rijksbijdragen de gemeente in financiële problemen brengt, maar deze problemen mogen niet worden afgewenteld op de minima!

De SP Bergen op Zoom zal de komende maanden de dienaangaande besluitvorming, mede namens haar leden en sympathisanten, kritisch en actief blijven volgen.

Hoogachtend,

Bestuur SP Bergen op Zoom

U bent hier