h

Bergse SP wil geen Wet water en brood

24 november 2003

Bergse SP wil geen Wet water en brood

De Socialistische Partij (SP) is in Bergen op Zoom een actie gestart om te komen tot een gemeentelijke invoering van de Wet werk en bijstand (Wwb), door de SP de 'Wet water en brood' genoemd.

De socialisten hebben een oproep gestuurd naar het college en alle gemeenteraadsfracties, om bij de gemeentelijke invoering van de Wwb niet alleen te kijken naar de financiële gevolgen voor de gemeente, maar ook rekening te houden met de sociale en maatschappelijke gevolgen voor de betrokkenen. Verder heeft de SP bijde gemeentelijke sociale dienst aan alle bijstandsgerechtigden een speciale folder uitgereikt waarin de gevolgen van de wet voor de minima beschreven worden. Volgens de Bergse fractie betekent deze nieuwe wet weinig waardering voor mensen zonder betaald werk, nagenoeg geen bestrijding van de armoede en minder mogelijkheden om werklozen naar een betaalde baan te begeleiden. "De nieuwe wet maakt Nederland een stukje minder beschaafd", is in de SP-folder te lezen.

Van onze redactie

"Tot onze grote ontsteltenis en zorg is de Wet werk en bijstand, of de 'Wet water en brood', zoals wij hem noemen, door het parlement aangenomen", laat SP-voorzitter Marc Büchner weten. Dit betekent dat de gemeente vanaf 1 januari 2004 de gehele verantwoordelijkheid gaat dragen voor het beleid ten aanzien van de minima in Bergen op Zoom. "De tot nu toe summiere informatieverstrekking over deze wet aan de betrokkenen, heeft de SP Bergen op Zoom ertoe aangezet zelf voorlichting te gaan geven aan de belanghebbenden." De socialisten hebben onder de minima informatiemateriaal verspreid.
Volgens de SP wordt door de regering een onwerkelijk beeld gepresenteerd van 'gegoede' minima, die hun 'luxe bestaan' niet wensen in te ruilen voor werk. "Derhalve worden de gemeenten gestimuleerd de bijstand te versoberen. De financiële prikkel die hier vanuit gaat moet de arbeidsbereidheid vergroten op straffe van verdere verarming", meent de SP.

Prestatiebeloning
"Indien deze versobering stringent genoeg wordt doorgevoerd kan de gemeente, ten koste van de minst draagkrachtige, bezuinigde bijstandsgelden als een soort prestatiebeloning aan de algemene middelen toevoegen."
De SP is hier ernstig verontrust over. "De uit de nieuwe wet volgende maatregelen zullen toch al een wissel trekken op de weinig benijdenswaardige financiële positie van de minst draagkrachtige bevolkingsgroep van onze stad", weet Büchner. "Het is ons bekend dat het Rijk, om de gemeenten verder te prikkelen, in 2004 alvast een aanzienlijke efficiencykorting heeft toegepast op het landelijke bijstandsbudget inclusief het gemeentefonds. De SP is van mening dat de resterende budgetten ontoereikend zullen zijn om een fatsoenlijk minimabeleid te waarborgen."

Scherp protest
In een brief aan het gemeentebestuur van Bergen op Zoom worden de leden verzocht een scherp protest aan te tekenen bij de betreffende ministeries tegen deze ingrijpende bezuiniging op de rijksbijdragen. "Wij roepen u op om bij het maken van keuzes in de nieuw op te stellen verordeningen niet alleen te letten op de financiële gevolgen voor de gemeente, maar ook rekening te houden met de sociale en maatschappelijke gevolgen voor de betrokkenen. Wij begrijpen dat het Rijk door de toegepaste kortingen op de rijksbijdragen de gemeente in financiële problemen brengt, maar deze problemen mogen niet worden afgewenteld op de minima!", schrijft de Bergse SP aan het college en alle raadsfracties.

Wie in het bezit wil komen van de folder 'Wet werk en bijstand = Wet water en brood' kan deze gratis opvragen bij de SP Bergen op Zoom, telefoon (0164) 238246 of 260 01. Via www.bergenopzoom.sp.nl is deze ook te downloaden.

U bent hier