h

Schriftelijke vragen Bestrijding Blauwalg

6 juni 2011

Schriftelijke vragen Bestrijding Blauwalg

De fracties van SP en GroenLinks hebben naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Kleine Melanen en de toenemende meldingen van Blauwalg schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld.

Naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Kleine Melanen hebben de fracties van SP en GroenLinks de volgende vragen:

1. Wat was de reden om te kiezen voor het gebruik van Phoslock in de strijd tegen blauwalg in de Kleine Melanen en is er geen ander (goedkoper) altematief?
2. Welke chemicalien worden er naast de chemicalien in Phoslock verder nog gebruikt en in welke hoeveelheden, waar komt de gebruikte klei vandaan en zijn er
wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar het effect van Phoslock op blauwalg en wat waren hier de resultaten van (effect op milieu op korte en lange termi jn, effect op flora en fauna)?
3. Wat zijn de gevolgen van chemische stoffen in combinatie met Phoslock op het aquatisch milieu?
4. Wat zijn de gevolgen van deze chemische stoffen voor de volksgezondheid?
5. Wat is er met het afgevoerde slib gebeurd? Kan hier een financieel voordeel voor de gemeente en/of andere samenwerkende instanties uitgehaald worden?
6. Wat zijn de oorzaken van toename blauwalg in de Kleine en Grote Melanen en Vijverberg en is er ook een toename van blauwalg in het ven bij De Heide, Zanderijen,
Binnenschelde, het park, ravelijn en de haven?
7. Is er een relatie tussen blauwalg, visstand en (aantal aanwezige) waterplanten?
8. Zijn er (nog voldoende) waterplanten aanwezig in deze wateren en wat was de visbezetting de laatste 10 jaar in deze wateren (bodemwoelende vissen, roofvissen,
etc.)?
9. Hoe vaak kwam blauwalg in periode 1970 t /m 2010 in deze wateren voor? Graag uitgesplitst per decennium.
10. Met welke middelen wil gemeente en waterschap Brabantse Delta de blauwalg op andere locaties bestrijden?
1 1. Is onderzocht wat het effect is van het weghalen van begroeiing direct aan de waterkant op milieu, flora en fauna?

Tot slot nog een laatste vraag: Wat was de reden dat het inrichtingsplan van de Kleine Melanen, daags na de inloop-bijeenkomst van 21 mei, niet mocht worden ingezien door
burgers?

Namens de fracties van SP en GroenLinks,

Gonny Andreas, Raadslid SP
Marco Hart, Duoburgerlid SP
Corry Damen, Raadslid GroenLinks

U bent hier