h

Doorbraakfonds Hoge Energierekening

30 mei 2023

Doorbraakfonds Hoge Energierekening

Foto: WijZijn / WijZijn Traversegroep

Tijdens de Commissievergadering van 24 mei j.l. werd bij agendapunt 7.b. het onderwerp: Stand van zaken Doorbraakfonds Hoge Energierekening (D.H.E.)  besproken. Eerder al hadden wij als SP dit al eens tijdens de commissievergadering van 29 september vorig jaar over de Energietoeslag uitgesproken en deden dit nu bij deze vergadering opnieuw met een helder en verduidelijkend betoog daarbij. Wij zijn hier nog niet klaar mee.

Het betoog met zijn verduidelijking

De SP heeft kennisgenomen van de brief over het D.H.E. De SP heeft vorig jaar al aangedrongen op één gelijke maatregel voor de Brabantse Wal gemeenten, zodat die niet zouden resulteren in extra ambtelijke inzet maar juist overzichtelijker is voor wat betreft de kosten.

Maar wat zien we gebeuren? 

  • Een commissie die met regelmaat moeten vergaderen over 11 aanvragen.
  • Er is een extra maatschappelijk werker aangesteld.

Dus,

Wij willen nog dit kwartaal een overzicht van de extra gemaakte kosten van ambtelijke inzet en het aanstellen van een extra maatschappelijk werker.

Volgens de wethouder kunnen de kosten worden opgevraagd en gaan wij dit ook doen.


Tevens lezen we in een Raadsinformatiebrief dat men de vermogensgrenzen willen aanhouden van:

  •  Eenpersoons huishouding €6000,-
  •  Meer persoons huishouding €12000,-

Dit gebaseerd volgens de regels van het bijstandsniveau.

Op de site van de rijksoverheid zien we andere bedragen:

  •  Eenpersoons huishouding € 7605,-
  •  Meer persoons huishouding € 15210,-

Dit is de vermogensgrens volgens het bijstandsniveau 2023.


Kan de wethouder dit verschil duiden en is hij van plan de bedragen van aan te passen volgens de opgave van het rijk?

De wethouder heeft toegezegd om het verschil in vermogensgrens te onderzoeken en aan te passen aan de norm van 2023.


Verder vinden wij het nog steeds van belang om de regeling uitsluitend toegankelijk te houden voor huishoudens tot en met 135% van het sociaal minimum en dat de gemeente meer inzet pleegt om deze groep te bereiken en te helpen met de aanvraag.

Ook kan er actief gewezen worden op subsidies en renteloze leningen om de eigen woning te verduurzamen. Daarnaast moeten we verhuurders ook aansporen om hun woningen te verduurzamen en dit periodiek te controleren op de uitvoering op basis van de woningwet. Het is belangrijk dat dit ruim voor de volgende winter plaatsvindt.

Wij stellen voor om een helpdesk te openen voor huishoudens waarvan de verhuurder het niet zo nauw neemt en dat er actief maatregelen worden genomen hiertegen.


Verduidelijking

De gemeente ziet op basis van de Woningwet toe op de gezondheid en
veiligheid van bewoners. Bij ernstige gebreken kan een huurder – als de
verhuurder of VvE niet snel genoeg reageren – ook contact opnemen met de gemeente. De inspecteur van de gemeente neemt vervolgens contact op met de eigenaar, onderzoekt de ernst van de gebreken en stelt een termijn vast waarin het gebrek verholpen moet zijn. Als de eigenaar niet reageert kan de gemeente een dwangsom opleggen. Dit is gebonden aan de regels van het bestuursrecht.

Een onwillige eigenaar kan bezwaar maken om de zaak te rekken. In dat geval kan het zinvol zijn zowel de route via de gemeente (bestuursrecht) als die via Huurcommissie of kantonrechter (civiel recht) te bewandelen. Huurders over deze extra mogelijkheden informeren bij te staan is een pré.

  • Kunt u aangeven hoe dit in onze gemeente is georganiseerd en wat doet de betreffende afdeling om de rechten van huurders van woningen met gebreken en slechte isolatiewaarden te borgen?
  • Kunnen deze huurders rekenen op steun en advies van onze gemeente?
  • Kan de gemeente de rechten van huurders kenbaar maken via social media en de Bergen op Zoomse Bode dmv uitleg over de te volgen procedure bij ernstige gebreken?

Als er nog vervolgvragen zijn dan zal onze fractie deze ook per mail insturen.

De wethouder heeft via de mail intussen toegezegd om de door ons gestelde vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en onze verduidelijking in acht te nemen.

Wij houden u op de hoogte hiervan!

Meer lezen hierover:

https://bergenopzoom.sp.nl/nieuws/2022/09/motie-energietoeslag-gaat-de-sp-bergen-op-zoom-niet-ver-genoeg

https://bergenopzoom.sp.nl/pleidooi-theo-energietoeslag-135-op-29-september-2022

Reactie toevoegen

U bent hier